Algemene Voorwaarden

Vastgoedmakelaarzoeken.be is een handelsnaam van Rotthier Enterprise BVBA, met ondernemingsnummer: BE 0504 946 069.

Artikel 1: Definities

1.1 Gebruiker: de natuurlijke persoon die de Website bezoekt, gebruikt en toegang heeft tot de Content van de Website.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Diensten van Vastgoedmakelaarzoeken.be.

1.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vastgoedmakelaarzoeken.be.

1.4 Website: de Website die via de URL (vastgoedmakelaarzoeken.be; app.vastgoedmakelaarzoeken.be;checkout.vastgoedmakelaarzoeken.be) en onderliggende pagina’s bereikbaar is.

1.5 Content: alle informatie die door Vastgoedmakelaarzoeken.be op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, documenten, e.a.

1.6 Bedrijfsprofiel (of Vermelding): een profielpagina voor een vastgoedmakelaar, vastgoedprofessional of vastgoedkantoor op de Website vastgoedmakelaarzoeken.be onder de vorm van een Lidmaatschap.

1.6 Account: de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via de Website. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

1.8 Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Website.

1.9 IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

1.10 Dienst(en): de dienst(en) die Vastgoedmakelaarzoeken.be aan de Klant en Gebruiker verleent, zoals bijvoorbeeld de online vermelding van het vastgoedkantoor van de Klant.

1.11 Product(en): alle producten en goederen die Vastgoedmakelaarzoeken.be aanbiedt in de webshop van de Website.

1.12 Overeenkomst: de overeenkomst die de Klant met Vastgoedmakelaarzoeken.be sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door middel van een getekende offerte, lidmaatschapsaanvraag, geplaatste bestelling en/of inschrijving.

1.13 Lidmaatschap(pen): een gesloten overeenkomst met de Klant voor het gebruik van de Diensten en Content gedurende een vastgelegde termijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Vastgoedmakelaarzoeken.be levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Vastgoedmakelaarzoeken.be zich het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

2.2 Alle leveringen van goederen en diensten van Vastgoedmakelaarzoeken.be aan de Klant zijn onderworpen aan de navolgende bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij Vastgoedmakelaarzoeken.be heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Indien er geen offerte wordt opgesteld, impliceert de inontvangstname van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Vastgoedmakelaarzoeken.be en de Klant. Dergelijke afwijkingen gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht en zal Vastgoedmakelaarzoeken.be de nietige of ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling die de strekking van de nietige of ongeldige bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

2.5 Vastgoedmakelaarzoeken.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Door het gebruik van de Website na eventuele wijzigingen verklaart de Gebruiker zich akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden.

2.6 Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met Vastgoedmakelaarzoeken.be via info@vastgoedmakelaarzoeken.be.

Artikel 3: Auteursrechtelijk beschermde werken

3.1 Vastgoedmakelaarzoeken.be is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Content daarvan, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vastgoedmakelaarzoeken.be.

Artikel 4: Doel van de Website

4.1 de Website heeft als doel om de zoektocht naar een geschikte vastgoedmakelaar of vastgoedkantoor te vergemakkelijken.

4.2 de Website is een kwaliteitsvolle doorverwijssite waar vastgoedmakelaars zichzelf of hun vastgoedkantoor kenbaar kunnen maken, zodat bezoekers op een duidelijke en efficiënte manier de Klant kunnen vinden die bij hen past.

4.3 Het gebruik van de Website is alleen toegestaan voor het beoogde doel zoals beschreven in dit artikel. Het is niet toegestaan de Website of de Content daarvan te gebruiken voor andere doeleinden dan het vinden van een geschikte vastgoedmakelaar of vastgoedkantoor. In het bijzonder is het niet toegestaan om de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedmakelaarzoeken.be.

Artikel 5: Een vermelding

5.1 Een vermelding op de Website houdt in dat de gegevens over de Klant, zijn vastgoedkantoor en/of zijn organisatie opgenomen worden in de zoekacties en opgelijst worden naargelang de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De Klant heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn vastgoedkantoor en/of zijn organisatie voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.

5.2 Enkel voor erkende vastgoedmakelaars: om zich als ‘erkend vastgoedmakelaar’ kenbaar te mogen maken is het noodzakelijk om een geldige BIV-erkenning te bezitten, deze jaarlijks te vernieuwen en na te kijken of deze vernieuwing in orde is. Het niet tijdig vernieuwen kan tot gevolg hebben dat de persoonlijke pagina tijdelijk offline geplaatst wordt.

5.3 Via de Account kan de Klant de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

Artikel 6: Offertes

6.1 Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij Vastgoedmakelaarzoeken.be heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord gaat met deze verkoopsvoorwaarden. Indien er geen offerte wordt opgesteld, impliceert de inontvangstname van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden prevaleren boven eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

6.2 Een offerte op welke wijze dan ook door of namens Vastgoedmakelaarzoeken.be gedaan, is vrijblijvend. Een offerte is slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.

6.3 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- en uitvoeringstermijnen een indicatief karakter en verbinden Vastgoedmakelaarzoeken.be niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

Artikel 7: Inschrijven en bestellen

7.1 Bestellingen en inschrijvingen van diensten, producten en/of lidmaatschappen zijn bindend.

7.2 Bestellingen en aanvragen worden niet aanvaard indien de Klant nog een openstaande schuld heeft bij Vastgoedmakelaarzoeken.be. De bestelling zal pas worden aanvaard van zodra de volledige schuld is betaald.

7.3 Vastgoedmakelaarzoeken.be heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

7.4 Het misbruiken of namaken van bestellingen of accounts wordt juridisch vervolgd.

Artikel 8: Prijzen

8.1 Een vermelding op de Website is geldig voor 1 jaar, startende vanaf de verwerking van betaling of aansluitend op de nog lopende termijn.

8.2 Prijzen zijn te vinden via vastgoedmakelaarzoeken.be/prijzen.

8.3 De startdatum van de vermelding is de dag van het online plaatsen van het persoonlijke profiel door Vastgoedmakelaarzoeken.be. De vermelding eindigt op dezelfde dag van het afgeronde jaar, afhankelijk van de gekozen termijn (bijvoorbeeld voor een jaarvermelding: start 20 februari 2023 – einddatum 20 februari 2024).

8.4 Uitzonderingen zijn mogelijk afhankelijk van tijdelijke aanbiedingen. Aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid.

8.5 Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typfouten.

8.6 Eventuele kortingen die werden vergaard dankzij promotie-acties of het collega-kortingssysteem zijn steeds onder voorbehoud en kunnen ontzegd worden indien Vastgoedmakelaarzoeken.be dat nodig acht.

8.7 Door Vastgoedmakelaarzoeken.be opgegeven of met Vastgoedmakelaarzoeken.be overeengekomen vergoeding en andere prijzen of tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.8 Vastgoedmakelaarzoeken.be is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan de Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.9. Indien de Klant niet akkoord gaat met de door Vastgoedmakelaarzoeken.be aangekondigde prijsaanpassing, kan de Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzeggen tegen de in de kennisgeving vermelde datum waarop de prijsaanpassing van kracht zou worden. In dit geval zal het betaalde bedrag pro rato worden gerestitueerd.

8.10. De Klant kan geen beroep doen op verrekening met betrekking tot de betaling van de vergoeding en andere verschuldigde bedragen. Het is de Klant niet toegestaan om de betaling van de vergoeding of andere bedragen op te schorten op grond van enige beweerde tekortkoming in de dienstverlening.

8.11. Indien Vastgoedmakelaarzoeken.be op grond van de toepasselijke voorwaarden een dienst blokkeert, is Vastgoedmakelaarzoeken.be gerechtigd om voor de deblokkering de voorwaarde te stellen dat de Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de op dat moment bij Vastgoedmakelaarzoeken.be geldende regeling.

Artikel 9: Betaling

9.1 Alle bestellingen worden aanvaard in volgorde van ontvangen betalingen. Na betaling en goedkeuring van de bestelling ontvangt de Klant een factuur per e-mail.

9.2 Alle facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na ontvangst per e-mail of per post wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (Bancontact, iDeal, PayPal, Creditcard, etc.).

9.3 Online betalingen verlopen via een online betaalsysteem en worden verwerkt door Payment provider Mollie.

9.4 Indien Vastgoedmakelaarzoeken.be de betaling voor lidmaatschappen niet ontvangt binnen de betalingstermijn, heeft Vastgoedmakelaarzoeken.be te allen tijde het recht om de toegang tot het account uit te schakelen en vermeldingen op de Website te verwijderen. Op tijd betalen voorkomt dat het profiel en/of de aangemelde activiteiten automatisch offline gaan en hiermee de waardevolle opgebouwde geschiedenis en links in de zoekmachines verloren gaan.

9.5 De Klant die in gebreke blijft om de prijs tijdig te betalen, dient naast de hoofdsom tevens de verwijlintresten à rato van 15% per jaar en een schadevergoeding van 11% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 75,00 EURO. Deze intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.

9.6 Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken wordt alleen aanvaard indien dit binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

9.7 Vastgoedmakelaarzoeken.be behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de producten en/of diensten zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 10: Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

10.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten. Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

10.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de Europese richtlijnen betreffende digitale producten.

10.3 Bij een lidmaatschap (vermelding) wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Klant, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail of rechtstreeks via de Account op app.vastgoedmakelaarzoeken.be. De Klant ontvangt 7 dagen voor het verlopen van het lidmaatschap (vermelding) per e-mail een melding tot verlenging. Het nieuwe lidmaatschap gaat van start de eerste dag na het verstrijken van de vorige einddatum.

10.4 De vermelding wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door de Klant, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail of rechtstreeks via de account.

10.5 Wanneer de Klant zijn vermelding(en) wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via e-mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden. Een (gedeeltelijke) terugbetaling van de vermelding is niet mogelijk, ook niet bij stopzetting van de onderneming, ziekte, overlijden etc.

10.6 Bij het stopzetten van een lidmaatschap of beëindigen van een overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht tot gebruik en wordt de toegang tot uw Account direct ontzegd. Vastgoedmakelaarzoeken.be verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Vastgoedmakelaarzoeken.be is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

10.7 Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke inloggegevens geldig gedurende 1 jaar. Hiermee heeft de Klant de mogelijkheid om de Account en Vermelding(en) opnieuw te activeren na betaling en na aanvraag via e-mail naar het contactadres. De Klant dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.

10.8 Vastgoedmakelaarzoeken.be behoudt het recht om de Website of de functionaliteit ervan op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. Lopende vermeldingen zullen op het moment van offline gaan stopgezet worden en er zal geen terugbetaling plaatsvinden. Eventuele schade als gevolg van het offline halen van de Website zal niet worden vergoed.

10.9 De vorderingen van Vastgoedmakelaarzoeken.be op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen van Vastgoedmakelaarzoeken.be die goede grond geven om te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  • indien Vastgoedmakelaarzoeken.be de wederpartij heeft verzocht om zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • in geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faillissement van de Klant;
  • indien openstaande facturen of vergoedingen niet betaald worden op de vervaldatum. In dat geval heeft Vastgoedmakelaarzoeken.be het recht om alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs, nadat zij dit aangetekend heeft gemeld. De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

10.10 In deze gevallen kan Vastgoedmakelaarzoeken.be ervoor kiezen om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Vastgoedmakelaarzoeken.be om schadevergoeding te vorderen.

10.11 Vastgoedmakelaarzoeken.be behoudt het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement, beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen.

10.12 In een wederkerige handelsrelatie is Vastgoedmakelaarzoeken.be gerechtigd om op elk moment tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.

Artikel 11: Inloggegevens van de Website(s)

11.1 Om vermeldingen/lidmaatschappen te beheren zal een Account op de Website noodzakelijk zijn. Deze wordt voor u aangemaakt of u hebt zelf een account aangemaakt via het registratieformulier op de Website. U staat er jegens Vastgoedmakelaarzoeken.be voor in dat de informatie van uw Account verstrekt compleet en juist is.

11.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de privacybeleid (www.vastgoedmakelaarzoeken.be.be/privacy). Deze privacybeleid dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op de Website.

11.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Vastgoedmakelaarzoeken.be mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Vastgoedmakelaarzoeken.be laten weten.

11.4 Vastgoedmakelaarzoeken.be behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

11.5 Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

Artikel 12: Verstrekken van gegevens

12.1 Wanneer de Website van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de Website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevatten of schade zouden kunnen veroorzaken aan de Website of aan derden, heeft de Website het recht om de Vermelding onmiddellijk en definitief te verwijderen en stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.

12.2 De Klant dient de gegevens op te stellen conform het doel van de Website en mogen niet in strijd zijn met de wet. de Website stelt een gewetensvol handelen voorop en vergt van De Klant op de Website hetzelfde. Klachten over incorrecte of ongepaste informatie op het profiel of klachten over ongepast gedrag door een vastgoedmakelaar op de Website worden steeds onderzocht en kunnen leiden tot het verwijderen van de vermelding.

12.3 Indien De Klant zich vermeldt als ‘Erkend Vastgoedmakelaar’, dient hij/zij te beschikken over een geldige BIV erkenning van het Beroepsinstiuut van Vastgoedmakelaar. De familienaam welke wordt opgegeven in de Vermelding, dient identiek te zijn aan de opgegeven naam van het BIV.

12.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen, rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten, trademarks en andere regelgeving. de Website is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door De Klant. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van De Klant en kan niet verhaald worden op de Website.

12.5 Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden.

12.6 De Klant dient steeds over het gebruiksrecht te beschikken voor alle inhoud die op hun profiel geplaatst wordt. Plagiaat of het schenden van copyright wetgeving worden niet getolereerd. Het kopiëren van teksten van het internet (zonder bronvermelding) en het gebruik van foto’s zonder het beschikken over gebruiksrecht zijn niet toegelaten. Bij gebruik van stockfoto’s (natuurfoto’s, kunst etc.), dienen de foto’s door De Klant aangekocht te worden. Ook bij gebruik van foto’s gemaakt door een professionele fotograaf, dient De Klant na te gaan of er toestemming is om deze in commerciële context (al dan niet met vermelding van zijn/haar naam) te gebruiken.

12.8 Er kan per vermelding 1 link naar een persoonlijke website geplaatst worden. Linken naar een andere doorverwijssite of sites die niet conform zijn aan het doel van de Website zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden.

Artikel 13: Contactopnames op vermeldingen

13.1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het correct ontvangen van de contactopnames van zijn cliënten. Deze worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres en blijven gedurende 4 weken zichtbaar in de Account. Het is van belang dat er een goed werkend e-mailadres wordt opgegeven en dat de Klant dit adres up-to-date houdt. Het is aanbevolen om regelmatig de spambox te controleren op gewenste berichten en om de contactverzoeken via de Website te consulteren om na te gaan of de e-mails van Vastgoedmakelaarzoeken.be nog goed worden ontvangen. Contactverzoeken blijven beschikbaar in de Account gedurende één maand, waarna de inhoud en de afzender worden verwijderd.

Artikel 14 : Gebruiksrecht

14.1 De Klant heeft een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Account, welke ingaat bij de registratie en/of totstandkoming van de Overeenkomst. 

14.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar en De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. 

14.3 Het is De Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

Artikel 15: Links naar andere websites

15.1 Vastgoedmakelaarzoeken.be draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf deze website. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat de privacyvoorwaarden van andere websites kunnen verschillen van die van Vastgoedmakelaarzoeken.be. Een link naar een andere website kan niet worden beschouwd als een expliciete goedkeuring van de inhoud van die website en de correctheid van de inhoud kan hierbij niet blijvend worden gegarandeerd.

Artikel 16: Gebruik van de Website

Het gebruik van de Website door de Gebruiker is onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

16.1. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software te gebruiken die de Website of de computersystemen van Vastgoedmakelaarzoeken.be kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kan maken, kan wissen of zich kan toe-eigenen, of die bedoeld is om de technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Vastgoedmakelaarzoeken.be te omzeilen;

16.2. Persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking te stellen;

16.3. Andere tools te gebruiken dan de beschikbare tools op de Website om de Website te doorzoeken, of gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

16.4. Enige software- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige gemaakte informatie, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

16.5. de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden;

16.6. de Website voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Vastgoedmakelaarzoeken.be;

16.7. Een onredelijk of disproportioneel beslag te leggen op de infrastructuur van het Platform of de functionaliteiten van de Dienst te belemmeren;

16.8. Naar de mening van Vastgoedmakelaarzoeken.be in strijd te zijn met de goede zeden of goede smaak;

16.9. In strijd te zijn met deze Algemene Voorwaarden, het privacybeleid of enige geldende wet- en/of regelgeving;

16.10. Inbreuk te maken op de rechten van Vastgoedmakelaarzoeken.be en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

16.11 de belangen en goede naam van Vastgoedmakelaarzoeken.be kunnen schaden.

16.12 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. 

Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: 

i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
iii) horeca gelegenheden,
iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

Artikel 17 : Beschikbaarheid van de Website

17.1 Vastgoedmakelaarzoeken.be is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

17.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Vastgoedmakelaarzoeken.be ten dienste staan, is Vastgoedmakelaarzoeken.be te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensteverlening te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

  • u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
  • Vastgoedmakelaarzoeken.be van mening is dat handelingen van u, gebruikers schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Vastgoedmakelaarzoeken.be of anderen kunnen toebrengen. Vastgoedmakelaarzoeken.be zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

17.3 Vastgoedmakelaarzoeken.be garandeert niet dat de Website ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Website kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Vastgoedmakelaarzoeken.be is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.

17.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Website.

Artikel 18 : Rechten intellectuele eigendom

18.1 De intellectuele eigendomsrechten (hierna beschreven als IE-rechten) met betrekking tot de Website en zijn online programma’s berusten bij Vastgoedmakelaarzoeken.be. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

18.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Vastgoedmakelaarzoeken.be aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Website en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via de Website ter beschikking wordt gesteld.

18.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

18.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Vastgoedmakelaarzoeken.be zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website en de content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website en de content zoals bedoeld in de Databankenwet.

Artikel 19 : Garanties, terugbetalingen en reclame

19.1 Vastgoedmakelaarzoeken.be garandeert dat zij de diensten met redelijke zorg zal verlenen.

19.2 De Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis).

19.3 Vastgoedmakelaarzoeken.be geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content op de Website, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Vastgoedmakelaarzoeken.be is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.

19.4 In het bijzonder garandeert Vastgoedmakelaarzoeken.be niet dat gebruik van onze producten en/of diensten door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in bedrijfsresultaten.

19.5 Vastgoedmakelaarzoeken.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u heeft verkregen.

19.6 Indien de Klant het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan De Klant contact met Vastgoedmakelaarzoeken.be opnemen via de contactpagina op de Website. De Klant krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Vastgoedmakelaarzoeken.be. Indien het geschil van De Klant gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

19.7 Het is niet toegestaan het lidmaatschap tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de lidmaatschapsperiode is het mogelijk om het lidmaatschap, zonder kosten, stop te zetten, rekening houdende met de vooropgestelde opzegtermijnen.

19.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 20 : Aansprakelijkheid

20.1 Vastgoedmakelaarzoeken.be is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van de Website en andere voorzieningen van Vastgoedmakelaarzoeken.be.

20.2 Vastgoedmakelaarzoeken.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van producten of diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

20.3 Vastgoedmakelaarzoeken.be is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

20.4 Vastgoedmakelaarzoeken.be is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website door derden.

20.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vastgoedmakelaarzoeken.be zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 21 : Overmacht

21.1 Vastgoedmakelaarzoeken.be is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Vastgoedmakelaarzoeken.be redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Vastgoedmakelaarzoeken.be gebruikt en die het Vastgoedmakelaarzoeken.be platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

21.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Vastgoedmakelaarzoeken.be worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

21.3 Wanneer Vastgoedmakelaarzoeken.be bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 22 : Privacy

22.1 Ons Privacybeleid zoals te vinden op onze website is integraal deel van onze website.

Vastgoedmakelaarzoeken.be verklaart dat gegevens van de Klant niet gebruikt zullen worden voor externe commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.

22.2 Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de Klant er mee in dat alle door de Klant ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de Website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.

22.3 In ons privacybeleid vind je alle nodige info over de verwerking van je gegevens, overeenkomstig de GDPR van 25 mei 2018.

22.4 Om een goede dienstverlening te kunnen bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Enkel voor het opvolgen van ons e-mailverkeer naar de Klant gebruiken we opening tracking cookies. Lees hierover meer in ons privacy beleid.

22.5 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden ga je ook akkoord met ons privacybeleid.

22.6 de Website is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

Artikel 23 : Diverse bepalingen

23.1 De Klant dient Vastgoedmakelaarzoeken.be onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.

23.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens Vastgoedmakelaarzoeken.be niet overdragen aan derden.

23.3 Alle documenten, folders, offertes etc. die door Vastgoedmakelaarzoeken.be aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van Vastgoedmakelaarzoeken.be. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een andere doel dan waarvoor Vastgoedmakelaarzoeken.be deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan Vastgoedmakelaarzoeken.be te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan Vastgoedmakelaarzoeken.be alle geleden schade te vergoeden.

23.4 de Website heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder De Klant hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.

23.5 de Website biedt een online-helpdesk service en is niet telefonisch bereikbaar. Wanneer Vastgoedmakelaarzoeken.be dit nodig acht, kunnen support medewerkers telefonisch gecontacteerd worden.

23.6 Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).

Artikel 24 : Bewijs

24.1 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 25 : Toepasselijk recht

25.1 Voor alle geschillen waarbij Vastgoedmakelaarzoeken.be betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Vastgoedmakelaarzoeken.be bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van Vastgoedmakelaarzoeken.be.