Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Vastgoedmakelaarzoeken.be (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website, u een aanvraag doet bij een vastgoedmakelaar / vastgoedkantoor, u een lidmaatschap aangaat voor een vermelding,…

Gegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie binnen de onderneming
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan ons (bv. tijdens correspondentie)

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

Lees zeker ook onze cookie statement.

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met ons
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van onze diensten
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en door ons
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Producten en/of diensten promoten
 • Account op de website beheren
 • Lidmaatschap(pen) beheren
 • Organiseren van seminaries
 • Afhandelen van je aankopen via de website
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 • Reageren op sollicitaties

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat wij voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maken aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer wij of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke wij hebben verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en  met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Bescherming van de privacy van Websitebezoekers

Wanneer en waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Als bezoeker kan je vrij gebruikmaken van onze diensten zonder je te registreren. Wanneer je contact opneemt met een Vastgoedmakelaar / Vastgoedkantoor via het contactformulier geef je expliciet toestemming om jouw gegevens te versturen naar de Vastgoedmakelaar. Deze ingevoerde gegevens worden enkel gebruikt voor contact tussen jou en de makelaar en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Vastgoedmakelaarzoeken.be gebruikt Google Analytics om een beeld te krijgen van het bezoekersverkeer. Al deze gegevens zijn anoniem en worden enkel intern verwerkt.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Jouw aanvraag wordt gedurende 4 weken bewaard in het profiel van de vastgoedmakelaar. Nadien wordt jouw contactverzoek automatisch verwijderd ter bescherming van de gevoelige inhoud.

Bescherming van de privacy van Vastgoedmakelaar

Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Vastgoedmakelaarzoeken.be verwerkt al jouw opgegeven registratiegegevens (zowel je contactgegevens als alle aanvullende gegevens zoals geselecteerde zoekitems en tekst) om je account te beheren en om je in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten. Dit omvat het beheer van de informatie die je via jouw profiel openbaar maakt, het mogelijk maken dat bezoekers je contacteren en het verzorgen van je facturatie.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor externe publiciteitsdoeleinden. Vastgoedmakelaarzoeken.be is niet aansprakelijk voor het ongewettigd afnemen van informatie en foutief gebruiken van deze gegevens door derden.

Hoelang worden gegevens bewaard?

We bewaren gegevens nooit langer dan nodig is om de nodige functionaliteiten te bieden.

Om jou als hulpverlener de mogelijkheid te bieden om je profiel eenvoudig te heractiveren, worden je profielgegevens behouden tot je expliciet vraagt om deze te verwijderen. Indien het nodig is voor het goed functioneren van de site, kunnen verjaarde gegevens door het webbeheer zelf verwijderd worden.

Aanvragen van bezoekers worden jou toegezonden via e-mail en 4 weken bewaard in het enkel voor jou zichtbare gedeelte van je account. Daarna worden deze automatisch verwijderd uit je profiel én van onze server. Je kan deze nadien, ook via ons, niet meer opvragen.

Hoe kan je gegevens beheren of verwijderen?

Profielgegevens kunnen ten allen tijden aangepast worden door in te loggen in je persoonlijk account.

Wil je jouw profiel volledig offline laten plaatsen, dan kan dat eenvoudig door dit te melden via info@vastgoedmakelaarzoeken.be. Alle gegevens kunnen via deze weg ook verwijderd worden, met uitsluiting van je facturatiegegevens welke om boekhoudkundige redenen bewaard dienen te blijven.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. Vraag uw gegevens op via het e-mailadres : info@vastgoedmakelaarzoeken.be  .
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 feb 2023

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Drie Lindekens 18, 9120 Beveren-Waas

Onze “Data Protection Officer” via dpo@vastgoedmakelaarzoeken.be